Naše služby

 • Projektový manažment

  Asistujeme súkromným investorom, ako aj spoločnostiam poskystujúcim rizikový kapitál s identifikáciou, posúdením a vyhodnotením potenciálnych obchodných príležitostí na investovanie do začínajúcich firiem, tzv. start-upov, ako aj do spoločností s obchodnou históriou, ktoré hľadajú potrebný kapitál na rozšírenie svojich podnikateľských činností. Následne poskytujeme strategicko-poradenské služby investorom s cieľom akcelerovať ekonomický rast a maximalizovať návratnosť investovaného kapitálu.

 • Finančné due diligence

  Investigatívna finančná analýza cieľovej spoločnosti alebo potenciálnej investície zahrňujúca overenie predpokladaných budúcich peňažných tokov, daňových aspektov, očakavaných finančný prognóz so zameraním na identifikáciu relevantných rizík, nedostatkov vo vnútorných kontrolách alebo možných manažérskych rizík spojených so spoločnosťou.

 • Finančné analýzy

  Poskytovanie dôležitých informácií a analýz o ziskovosti, efektívnosti, likvidite a stabilite vašej spoločnosti. Naše cielené výstupy sú vhodné na prezentáciu vrcholovému manažmentu a slúžia ako jeden zo zdrojov pri ich rozhodovaní.

 • Finančná analýza konkurencie

  Prehľad súčasnej výkonnosti spoločnosti a porovnanie v danej priemyselnej oblasti s konkurenciou, ktorej výsledkom je pozícia spoločnosti na trhu. Celosvetová databáza firiem s ich ekonomickými výsledkami nám umožňuje vypracovať relevantnú analýzu, ktorá poskytuje pridanú hodnotu pre našich klientov.

 • Poradenstvo

  Poradenská činnosť vo sfére podnikového plánovania a rozpočtovania, účtovníctva a daňového poradenstva, projektového manažmentu, ako aj služby spojené s oceňovaním podnikov.

Wir sprechen Deutsch, darum können Sie uns gerne kontaktieren.